Független Bábák Szövetsége Egyesület

A Független Bábák Szövetsége Egyesület 2020-tól kezdődően jogosult az 1%-ok gyűjtésére. Jöszönettel fogadja és legjobb tudása szerint használja föl az 1%-os támogatást. Adószáma: 18339332-1-07
Az Egyesület köszönettel fogadja az egyéb támogatásokat is, és azt is a lehető legjobb tudása szerint használja. Számlaszám: 11713012-20003892

Részlet a 2024-ben megújult Alapító Okiratból:

1. Az egyesület neve:             Független Bábák Szövetsége Egyesület

 

1.1. Rövidített elnevezése:     Független Bábák Szövetsége

 

2. Az egyesület székhelye:     8042, Moha, Fő u. 88/B.

 

3. Az egyesület képviselője:   az egyesület elnöke

 

4.

Az egyesület célja, tevékenysége

 

 1. Az egyesület célja:

– A Független Bábák Szövetségének legfőbb célja, hogy a várandósok, a szülő nők és gyermekeik, valamint egész családjuk ellátása során a gondoskodás bábai modelljét követő, azt alkalmazni képes bábák számára szakmai, érdekvédelmi és emberi közösséget nyújtson.

– A független bábák az Egészségügyi Világszervezet mindenkori, érvényben lévő ajánlásaival összhangban végzik munkájukat, fölhasználva a háborítatlan szüléssel kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatokat. Az egyesület fontosnak tartja a következő értékeket és elvárja, hogy tagjai ezek mentén tevékenykedjenek:

egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség

önrendelkezés – megfelelő információk birtokában a nő dönt (informed choice)

emberi méltóság

– Az egyesület célja az, hogy az anyák és családok felkészítésére, védelmére és megerősítésére szolgáljon azáltal, hogy az emberélet egyik legfőbb eseményénél, a gyermek születésénél segítsen az anyáknak, családoknak – egészségi állapotuknak, vágyaiknak, a tudomány aktuális fejlettségi fokának figyelembevételével – kiválasztani és biztosítani a lehető legmegfelelőbb és legbiztonságosabb körülményeket, valamint azok személyi és tárgyi feltételeit.

–  Az egyesület célja továbbá, hogy hozzájáruljon a perinatális időszakban a családokkal szemben esetleg megnyilvánuló tiszteletlen és durva bánásmódot föltárásához, megelőzéséhez és megszűntetéséhez.

– Az egyesület célja az is, hogy a családok érdekében a hazai és nemzetközi bábatársakkal és a társszakmák képviselőivel jó szakmai kapcsolatot építsen és tartson fenn.

 

– Ez okból az egyesület támogatni kívánja a cél elérése érdekében végzett tevékenységet folytató személyeket, valamint támogatni és szükség szerint működtetni kívánja a cél elérését szolgáló társadalmi és gazdálkodó szervezeteket, az érvényes közegészségügyi, társadalombiztosítási előírásoknak megfelelően.

– Az egyesületi vagyon felhasználása az Egészségügyi Világszervezet (WHO) mindenkor aktuálisan érvényben lévő és szüléssel kapcsolatos ajánlásainak megvalósítását célozza. E körben támogatást nyújt a háborítatlan, intézeten belüli (kórházi) és intézeten kívüli (otthoni illetve születésházban történő) szülés és születés lehetőségének megismertetéséhez, valamint az intézeten belüli és kívüli szülés, születés minőségének kutatási eredményeken alapuló (evidence based) javításához.

– Az egyesület részt kíván venni ezen tudás és tapasztalatok megőrzésében és gazdagításában, szakemberek képzésében és továbbképzésében, valamint a háborítatlan szülés hazai irányelveinek rugalmas fejlesztésében és a meglévő mindenkori protokoll rugalmas, evidenciákhoz illeszkedő változtatásában. Segíteni kívánja a független bábaság, mint önálló szakma elismertetését Magyarországon, amely a szülész-nőgyógyászokkal, mint társszakma képviselőivel együtt, de nem alá- fölérendelt viszonyban dolgozik a várandósok, szülő nők és újszülöttek érdekeit szem előtt tartva és képviselve.

Az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség érdekében az egyesület kiemelt célja, hogy lépéseket tegyen annak elérésére, hogy a teljes körű bábai gondoskodásból mindenki egyenlően részesülhessen.

– Az egyesület céljai megvalósítása érdekében részt vesz egészségmegőrző, ismeretterjesztő, tudományos és kulturális célok megvalósításában, előadásokat szervez, publikációkat, könyveket és egyéb kiadványokat jelentet meg, illetve ezek megjelenését támogatja.

– Az egyesület vagyona kizárólag az e pontban meghatározott célok elérése és előmozdítása céljára használható fel.

 1. Az egyesület tevékenysége:

– Szakmai konferenciák szervezése,

– Az egyesület céljait elősegítő kampányok szervezése és lebonyolítása

– Egyéni és csoportos képzések megtartása,

– Szakmai és jogi tanácsadás, érdekképviselet,

– Könyvek, folyóiratok kiadása, terjesztése,

– Információs hálózat kialakítása, működtetése

5. Az egyesület jogállása:       önálló jogi személy

5.1. Az egyesület az alábbi tevékenységeket végzi ( az 1997. évi CLVI. tv. 26. §-a alapján, az ott feltüntetett számozással):

 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
 2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
 3. tudományos tevékenység, kutatás,
 4.  nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
  10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
  11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
  12. emberi és állampolgári jogok védelme,
  17. rehabilitációs foglalkoztatás,

5.2. Az egyesület tevékenysége világnézetileg és politikailag semleges.

5.3. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagai támogatást nem nyújt.